Make your own free website on Tripod.com

Truyện Kiều

Trăm năm trong ci người ta
Chữ Ti chữ Mệnh kho l ght nhau
Trải qua một cuộc bể du
Những điều trng thấy m đau đớn lng.